Yeşua Ha Maşiach este YHWH

                DIVINITATEA LUI MAŞIACH

  Conform Bibliei numai Dumnezeu ne poate salva. Daca Yeșua nu a fost Dumnezeu ( YHWH ), atunci și afirmația Sa, potrivit căreia EL este Acela care dă VIAȚA,  este la rândul ei falsă.

 A existat o vreme în care fiecare discipol al lui Yeșua Îi recunostea Acestuia, involuntar, divinitatea. Însă, în ultimile secole , numărul  diferitelor secte care preferă doar umanitatea lui Iisus, negându-I complet divinitatea , este în continuă creștere. Odată cu apariţia modernismului și a postmodernismului cultural,  multe denominațiuni au ajuns să pună la îndoială descendența paradisiacă a lui Mesia. Chiar și în cadrul Mișcării Evreiești Mesianice, există astăzi unele facțiuni care resping această doctrină fundamentală: sorgintea divină a Mântuitorului și, în egală măsură, umanitatea Lui.  Problema dumnezeirii lui Yeșua Ben Josef, Ben Abraham, a devenit astfel un subiect extrem de urgent  în escatologia biblică promovată în zilele noastre.

1. NUMELE LUI MAȘIACH

a.  DUMNEZEU ( YHWH, ELOHIM).  In textul din Ioan ( Yochanan ) 1: 1 , Yeșua Ha Mașiach este numit Dumnezeu: “ La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.” În versetul 14,  Yochanan, discipolul Iubirii, scoate în evidență faptul că Persoana despre care Se spune că este Cuvântul,  este Yeșua  Ha Mașiach ( Iisus Christos ). Afirmaţia “ Cuvântul era cu Dumnezeu” subliniază  că  Acesta era o Persoană,  diferită de Dumnezeu, însă Ioan adaugă imediat, aproape ostentat: “ Cuvântul era Dumnezeu.” (v.1 ). Aceasta înseamnă că Yeșua Ha Mașiach este Dumnezeu. Putem înțelege acest adevăr doar raportându-ne la TRI – UNITATE.  EL era cu Dumnezeu, dar nu era nici Tatăl , nici Spiritul Sfânt. Cu toate acestea , era Dumnezeu, deoarece , ca Fiu, este cea de-a Doua Persoană a SFINTEI TRIUNITĂȚI.
Un al doilea exemplu al asocierii directe a Numelui Său cu Dumnezeu, se găsește în textul din Ioan 20: 28 : “ Drept răspuns, Toma I-a zis : Domnul meu și Dumnezeul meu ! “ Toma, ucenicul care s-a îndoit , L-a văzut pe Domnul Cel Înviat și I S-a adresat cu apelativul “ Domnul meu și Dumnezeul meu.” Yeșua Ha Mașiach nu a încercar să-l corecteze,  spunându- I  : “ Nu, Toma!  Eu sunt doar Domnul tău, nu sunt și Dumnezeul tău.”
Un al treilea exemplu îl găsim în textul din Evrei 1: 8 “ Fiul i-a zis : Scaunul Tău de domnie Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.” Autorul Epistolei către Evrei ( foarte probabil Barnaba, colegul și prietenul lui Pavel ) constata că versetul citat din Vechiul Testament ( vezi Psalmul 45: 7 ) se referă direct la Dumnezeu – Fiul. Textul evreiesc foloseste aici cuvântul “ Elohim” , care se traduce cu ” Dumnezeu”  ( într-o Pluralitate Unică şi Unificatoare  ) , astfel că atât Tanach- ul, cât și Brit Chadașah, Îi  atribuie Domnului  Yeșua,  Numele Acesta.

   b. Fiul lui DUMNEZEU ( SE HA ELOHIM ).  Cu toate că în limba română această expresie nu indică neapărat divinitatea lui Yeșua Ha Mașiach, în  înțelegerea evreiască antică lucrurile stăteau complet diferit. “ Fiul lui Dumnezeu “ era clar un titlu mesianic, subliniind cu tărie Divinitatea Celui numit așa. Domnul Yeșua Mesia  a fost numit în  mai multe rânduri Fiul lui Dumnezeu; un exemplu în acest sens îl avem în cazul mărturiei apostolului Petru ( Keifa) : ” Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip și i-a intrebat pe ucenicii Săi:  Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns : Unii zic că ești Ioan Botezatorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din prooroci. – Dar voi , le-a zis El, cine ziceți că sunt? Simon Petru drept răspuns I-a zis: Tu ești Christosul , Fiul Dumnezeului Celui Viu ! “ ( Matei 16: 13-16). În textul grecesc original , afirmația aceasta este încă și mai puternică, ea fiind redată în felul următor: “ Tu ești Fiul lui Dumnezeu, al Celui Viu.”   

  c. DOMN. În limba greacă termenul “ domn” κύριος  este folosit atât în dreptul fiinţelor umane cât și în dreptul lui Dumnezeu.  Yeșua  a primit acest apelativ în Noul Testament ( Brit Chadașah ), însă cu referire directă la dumnezeirea Sa. Acest adevăr este argumentat de faptul că astfel de pasaje biblice, în care termenul “ Domn” se referă la Yeșua Ha Mașiach, sunt de regulă traduceri ale unor pasaje vetero – testamentare, în care inițial s-a folosit cuvântul  “ YAHWEH “ , Numele minunat și puternic al lui Dumnezeu,  pe care evreii ultra – ortodocși nu indraznesc să-L rostească. Iată în continuare două exemple care susțin această afirmație: “ Cum atunci David , fiind insuflat de Duhul , Îl  numeste Domn, când zice : Domnul I-a zis Domnului meu : Șezi la dreapta Mea,  până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.  Deci dacă David ÎL numește Domn, cum este EL Fiul lui ? “( Matei 22 : 43-45 ) Și încă, “Frate Saule , Domnul Isus , care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai , m-a trimis să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt.” ( Fapte 9: 17 ).

d. ALFA ŞI OMEGA.  Cel de-al patrulea Nume care subliniază divinitatea lui Mesia este “ Alfa și Omega “, în speță prima și ultima literă a alfabetului grecesc. În textul din Apocalipsa 1: 8 este scris: “ Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul , zice Domnul Dumnezeu, Cel Ce este , Cel Ce era și Cel Ce vine, Cel Atotputernic.”  Aceasta ne duce înapoi la afirmația textului din Ioan 1: 1: „La început era Cuvântul… și Cuvântul era Dumnezeu.” Cu alte cuvinte , atât timp cât există Dumnezeu, există și Cuvântul , adică Mașiach. Dacă Mesia există din veșnicie , aceasta înseamnă că EL este Dumnezeu.

e. CEL DINTÂI ŞI CEL DE PE URMĂ. Cel de-al cincilea Nume care subliniază divinitatea lui Yeșua , Cel dintâi și Cel de pe urmă, se găsește în Apocalipsa 1: 17, fiind foarte asemănător cu “ Alfa și Omega”. Totuși,  dacă “ Alfa și Omega “ se referă la începutul și la sfârșitul tuturor lucrurilor, conform acestui verset , Yeșua Ha Mașiach este suprema autoritate în viața oamenilor, dintotdeauna și pentru veșnicie: “ Când L-am vazut , am căzut la picioarele Lui ca mort. EL Și-a pus Mâna dreaptă peste mine și a zis : Nu te teme ! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă”

  f. CHIPUL DUMNEZEULUI NEVĂZUT:  “ EL este Chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel Întâi – Născut din toată Zidirea.” ( Coloseni 1: 15 ). Cuvântul “chip “ poate fi explicat și prin prototip sau imagine revelată în toată complexitatea ei. Este manifestarea vizibilă a Invizibilului , în cazul nostru a Dumnezeului Nevăzut. Domnul Yeșua este “ Chipul Dumnezeului Nevăzut” , o nouă subliniere a divinității Sale.

g. ÎNTIPĂRIREA FIINŢEI LUI. Cel de-al șaptelea, și ultimul Nume Divin al lui Mesia,  este menționat în textul din Evrei 1: 3 : “ EL , care este … întipărirea Ființei Lui.” Numele acesta este foarte asemănător Celui anterior, însă și în acest caz există o deosebire esențială.  În timp ce în Coloseni 1: 15 , Domnul Mesia este desemnat ca fiind “ Chipul Dumnezeului Nevăzut”, autorul folosește aici un alt termen grecesc care se referă la imaginea care se făcea în acea vreme din ceară și lut,  din ceară sau din ghips. Mulajul este aidoma obiectului original , în sensul întipăririi exacte a chipului după care s-a facut. Astfel , dacă Domnul nostru Yeșua Ha Mașiach este numit “ Întipărire “ , aceasta înseamnă că El este imaginea exactă a Ființei Divine, luate ca model. După cum Tatăl este Dumnezeu, tot asa și Fiul este întru totul Dumnezeu, în toate privințele. Tot ceea ce tine de divinitatea Tatălui este valabil, în aceeași măsură, și pentru divinitatea Fiului.

2. ÎNSUȘIRILE DIVINE ALE LUI MAȘIACH

      a. VEȘNICIA . Când vorbim despre veșnicia Domnului nostru Yeșua , înțelegem nu doar că EL va exista pentru totdeauna ( lucru valabil și pentru îngeri sau pentru sfinți ), ci ne referim, în același timp, și la faptul că EL a existat din veșnicie. În textul din Mica 5: 2  se vorbește despre Regele Mesia ca fiind Acela “ a Cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei ” . Profetul a folosit în acest caz cea mai potrivită expresie din limba ebraică, și anume aceea care descrie veșnicia : נצח . Textul din Ioan 1: 1 afirmă că Mesia a fost de la început, aidoma lui Dumnezeu Tatăl ( vezi și Ioan 1: 14 ).  Deoarece Dumnezeu exista din VEȘNICIE , acest lucru este valabil și pentru Fiul (  v. Ioan 8: 58, Coloseni 1 : 17, Evrei 1: 11 ).

     b. ESTE ȘI RĂMÂNE NESCHIMBAT. Faptul că Maşiach Iisus nu Se schimbă niciodată înseamnă că rămâne Același în Ființa Lui , fără ca Puterea Sa divină să slabească în vreun fel. Despre această caracteristică veșnică a lui Mesia  putem citi în două rânduri în Epistola către Evrei: “ La început Tu,  Doamne, ai întemeiat pământul și Cerurile sunt lucrarea Mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate , dar Tu ești Același și anii Tăi nu se vor sfârși.” ( Evrei 1: 10 – 12 ) ; “ Isus Christos este Același , ieri,  azi și în veci. “ ( Evrei 13: 8 ). Aceste texte ne spun clar că Yeșua Ha Mașiach rămâne Același în Ființa Sa, pentru întreaga veșnicie.

c. EXISTENȚA PRIN SINE ÎNSUȘI. Dacă existența noastră depinde de Lucrarea lui Dumnezeu de susținere a vieții omenești, existenta lui Mesia nu depinde de niciun alt lucru. Potrivit textului din Ioan 1: 1-3 , Fiul exista prin Sine Însuși: “ La început era Cuvântul , și Cuvăntul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin EL,  și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără EL.” Aceste cuvinte subliniază valabilitatea afirmațiilor de mai sus. Domnul Yeșua nu a fost creat , ci a existat dintotdeauna , iar prin EL a fost realizată întreaga Creație. Un alt pasaj biblic care afirmă acest adevăr este cel din Ioan 5: 26 : “ După cum Tatăl are viața în Sine , tot asa I-a dat și Fiului să aibă viața în Sine.”

  d. EL ESTE VIAȚA.  “În EL era Viața și Viața era Lumina oamenilor” ( Ioan 1: 4 ). În acest text nu se vorbește despre o viață creată, care să fi luat naștere în mod natural. Domnul  Yeșua – Singurul Mașiach – deține Viața în Sine Însuși, ceea ce reprezintă un alt indiciu despre  divinitatea Sa. Această însușire a Mântuitorului este menționată în următoarele versete: “ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine ( Ioan 14: 6 ) . “ L-ați omorât pe Domnul Vieţii pe care Dumnezeu L-a înviat din morți.” ( Fapte 3: 15 ).

 e. PLINĂTATEA DUMNEZEIRII. Vom găsi cea de-a cincea trăsătura divină caracteristică lui Yeșua Ha Mașiach în textul din Coloseni 2: 9 : “ În El locuieşte trupește toată Plinătatea Dumnezeirii.” Această însușire subliniază că tot ceea ce ține de Ființa Divină, și mărturisește  despre divinitatea Tatălui și a Duhului Sfânt,  se referă automat și la Fiul.  Iar  Acest Fiu este DUMNEZEU.

   f.  SFINȚENIA. “ Tocmai Un astfel Mare Preot ne trebuia : sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri ( Evrei 7 : 26 ) . Din acest verset reiese cu certitudine că Yeșua Ha Mașiach este sfânt prin Sine Însuși, în timp ce sfințenia pe care o au indivizii credincioși Lui este primită în dar de la Domnul și Mântuitorul lor. Mesia este, în Sine Însuși, sursa întregii Neprihăniri Cerești, aceasta reprezentând un element veșnic, imuabil,  al Ființei Sale.

  g. SUVERANITATEA ABSOLUTĂ. Cea de-a șaptea trăsătură divină  a lui Mesia este suveranitatea absolută asupra tuturor lucrurilor. Totul Îi este supus. Astfel, de exemplu, în Ioan 5: 27-28 vedem că EL deține toată  Puterea în ceea ce priveste Judecata divină , lucru care atestă,  o dată  în plus,  Suveranitatea Sa: “ I-a dat Puterea să judece , întrucât este Fiu al omului.” Iată în continuare și alte exemple biblice în acest sens: “ Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată Puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.” (  Matei 28: 18 ) . “ I-ai dat Putere peste orice faptură , ca să dea viața vesnică tuturor acelora pe care I-ai dat Lui.” ( Ioan 17 : 2 ). O ființă creată,  un înger sau un om,  nu poate niciodată să dăruiască cuiva viața veșnică. Suveranitatea Fiului mai este amintită și în  Fapte 2: 36, 1 Corinteni 12: 3, Filipeni 2: 9-10, Coloseni 1: 18, 1 Petru 3: 22,  și în  Apocalipsa 19: 16.

  h. OMNIPOTENȚA. Domnul Yeșua Ha Mașiach este Atotputernic.  Doar Cineva care este Dumnezeu poate reflecta ATOTPUTERNICIE. “ Tatăl mă iubește pentru că  Îmi dau Viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iaraşi; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” ( Ioan 10: 17-18 ). Remarcabil,  omnipotența Sa reiese din faptul că are Putere deplină și peste propria Sa viață – să renunțe la ea , dar și s-o ia înapoi, pentru totdeauna. Un om poate într-adevar să renunțe la un moment dat la viața sa , dar nu se poate ridica singur dintre morți. În textul din Filipeni 3: 21 este scris : “ EL va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului Slavei Sale.” Atotputernicia Fiului este prezentată și în multe alte versete din Sfânta Scriptură , cum ar fi Luca 8: 25 , 1 Corinteni 15: 25-28, Coloseni 1: 16- 17, 2 Timotei 1: 12 , Evrei 1: 3 , 7: 25 , Iuda 24 sau Apoc 1:8.

  i. OMNISCIENȚA. “ N-avea trebuință să – I facă cineva mărturisiri despre niciun om , fiindcă EL Însuşi știa ce este om.” ( Ioan 2: 25 ) Domnul Mesia Yeșua cunoaște totul, inclusiv întocmirile gândurilor din inima omului ( v. Matei 11: 27 , Ioan 1: 48,  10: 15, 13: 1, 11, 16: 30, 18: 4, 19 : 28, 1 Cor 4: 5, Coloseni 2: 3, Apoc 2: 23 ).

  j. OMNIPREZENȚA.  “ Acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și eu în mijlocul lor.” ( Ioan 18 : 20 ). Yeșua Ha Mașiach este prezent în orice moment de pe axa timpului, în orice loc din Spațiu. Această trăsătură de caracter nu I Se poate atașa decât  lui Dumnezeu. Găsim mai multe dovezi biblice ale Atotprezentei lui Yeșua în textele din Matei 28: 20, Ioan 3: 13, 14: 18, 20: 23.

3. LUCRĂRILE DIVINE ALE LUI MAȘIACH

      Yeșua Ha Mașiach face ceea ce numai Dumnezeu poate să facă. Să analizăm în  acest sens șase domenii diferite de acțiune divină.

               a.  Prima Lucrare divină a Mântuitorului este CREAȚIA : “ Prin EL au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute; fie scaune de domnii , fie dregătorii , fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin EL și pentru EL.” ( Coloseni 1: 16 ). Numai Dumnezeu poate crea ceva din nimic. În Biblie găsim scris că Iisus Christos a desăvârșit Lucrarea Creației ( vezi în acest sens Ioan 1: 3, 10 , 1 Corinteni 8: 6 , Evrei 1: 3, 10 ). Pentru a putea realiza acest lucru , EL trebuia să fie Dumnezeu.

           b. A doua Lucrare divină a lui Mesia este susținerea tuturor lucrurilor: “ EL este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin EL “ ( Coloseni 1: 17 ). Yeșua Ha Mașiach susține întreg Universul ! EL este , dacă vreți , așa-numita ”substanță atomică adezivă“, despre care oamenii de știință spun că păstrează atomii pe traiectoria lor. Dumnezeu nu a creat Universul ca apoi să-l lase de izbeliște, ci EL întărește în continuare Creația. Fiul lui Dumnezeu este Cel ce împlinește Lucrarea aceasta a susținerii, ceea ce înseamnă că EL este Dumnezeu ( v. Evrei 1: 3 ).

           c. O a treia Lucrare a lui Mașiach , Lucrare pe care , de asemenea , numai Dumnezeu o poate face , este iertarea păcatelor. Puterea Lui de a ierta complet și definitiv păcatele, mărturisește la rândul ei despre divinitatea Sa, aspect ce reiese clar când citim pasajele din Matei 9: 2,6 , Luca 5: 24 , 7: 47-48. Contemporanii Lui L-au considerat blasfemiator pentru că nu I-au recunoscut DIVINITATEA. Dacă L -ar fi acceptat într-o inimă circumcisă, ca pe Cel care îl  răscumpără pe Yakov,  istoria întregii  umanități ar fi fost alta.

                           d.  A patra Lucrare divină a lui Mașiach este trimiterea Duhului Sfânt, asa cum ne este ea descrisă în textul din Ioan 15: 26 , “ Când va veni Mângâietorul , pe care-L voi trimite de la Tatăl,  adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, EL va mărturisi despre Mine.” Duhul Sfânt este DUMNEZEU,  iar pentru a avea autoritatea de – a trimite Duhul Sfânt pe pământ  Yeșua trebuie să fie la rândul Lui Dumnezeu.

             e. Cea de-a cincea Lucrare a singurului Fiu născut din Dumnezeu este învierea morților. Potrivit textului din Ioan 5: 28 – 29 , Mesia îi va readuce la viață atât pe cei care au făcut binele , cât și pe cei care au făcut răul. Datorită faptului că învierea morților este  o Lucrare exclusivă a lui Dumnezeu,  Yeșua Ha Mașiach este într- adevăr  Dumnezeul Suveran peste viață și peste moarte.

              f. Cea de-a șasea Lucrare a lui Mesia este Judecata de pe urmă. În tot Tanach – ul ni se spune clar că într-o zi  Dumnezeu îi va judeca pe toți oamenii. Această Lucrare, care în Tanach I-a fost atribuită Tatălui, în Noul Testament, Brit Chadașah, Îi este încredințată Fiului. Vechiul Testament ne învață în mod clar că Dumnezeu este Singurul răspunzător de judecata sufletelor. Dacă în Noul Testament , Judecata finală Îi este atribuită lui Yeșua, atunci fără nicio îndoială Mașiach trebuie să fie Dumnezeu. Câteva pasaje care argumentează faptul că Yeșua va face Judecata sunt Matei 25: 31-46 , unde este vorba despre Judecata Neamurilor ( Judecată efectuată de Fiul ) , Ioan 5: 22-27 ( unde Fiului I Se dă dreptul de a-i judeca pe cei buni și pe cei răi ) , Fapte 17: 31 ( unde apostolul Pavel –  rabi Șaul-   anunță că Dumnezeu îi va judeca într-o zi , prin Fiul,  pe toți oamenii ); de asemenea, pasajele din Fapte 10: 42 , 2 Corinteni 5: 10 si  2 Timotei 4: 1 dezvoltă aceeași idee.

  4. LEGATURA DIVINĂ CU TRIUNITATEA

      Yeșua Ha Mașiach este legat de Dumnezeu în modul cel mai strâns , cel mai intim cu putință. Acest adevăr este subliniat în Ioan 10: 30 si 14: 23. Primul pasaj afirmă că Tatăl și  Fiul sunt Una în Ființa lor, iar cel de-al doilea pasaj ne spune că atât Tatăl , cât și Fiul, locuiesc în inimile tuturor celor credincioși. Acest lucru este posibil numai dacă cei doi împart Aceeași Ființă Divină.
Relația dintre Yeșua Ha Mașiach și celelalte Două Persoane ale Sfintei Triunități este demonstrată prin faptul că EL este Una nu numai cu Tatăl, ci și cu Duhul Sfânt. Acest lucru rezultă din Matei 28: 19, unde ni se dă porunca de a duce Evanghelia mai departe. Mântuitorul a spus că după ce un om a ajuns la Credință, el trebuie să fie botezat ( apa simbolizează viaţa nouă în Mesia ) în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Din acest pasaj reiese clar  că Domnul Mesia Iisus  Se afla în legatură directă atât cu Tatăl ( Abba Elohim),  cât  și cu Duhul Sfânt ( Ruach Elohim).

  5. DREPTUL DIVIN AL LUI MAȘIACH

          Ultima dovadă a divinității lui Yeșua Ha Mașiach se află în propria sa afirmație cu privire  la faptul că El este Dumnezeu. / YHWH.  Citind această afirmație , putem trage trei concluzii. Putem considera că Domnul Iisus Yeșua a fost un învățător mincinos , care a înșelat pe toată lumea. Deși știa că afirmațiile Sale sunt false , EL le-a transmis totuși mai departe.  Cea de-a doua posibilitate ar fi ca EL Însuși să Se fi înșelat, crezând cu adevărat ce spunea, chiar dacă spusele Sale nu corespundeau realității. Cea de-a treia posibilitate , și  totodată singura corectă , este aceea că tot ceea ce Domnul Mesia a afirmat despre Sine Însuși a corespuns în totalitate Adevărului.
Prima dintre  afirmaţiile Sale a fost că Se afla în strânsă legătură cu Dumnezeu. Domnul Yeșua a afirmat că oricine Îl  cunoaște pe EL , L-a cunoscut și pe Tatăl. Mântuitorul a spus aceste lucruri înaintea celor necredincioși ( v. Ioan 8: 19 ) dar și înaintea celor credincioși ( v. Ioan 14: 7 ). De asemenea, EL a mai spus că oricine Îl vede pe Fiul, Îl vede pe Dumnezeu Tatăl ( v. Ioan 12: 45 , 14 : 9 ), și că a-L primi pe EL înseamnă a-L primi pe Dumnezeu ( v. Marcu 9 : 37 ). Cel care L-a trimis pe Mesia să moară pentru omenirea decăzută a fost numai Dumnezeu. Totodată , cine Îl  cinsteste pe Mesia , Îl cinsteste pe Dumnezeu. ( v. Ioan 5 ; 23 ) .  Yeșua a afirmat despre Sine că Se află într-o unitate desăvârşită cu Tatăl: “ Eu și Tatăl UNA suntem “ ( Ioan 10 : 30 ). Astfel, Mașiach a putut spune despre Sine că este Dumnezeu, EL fiind centrul credinței salvatoare a fiecărui om ( vezi Matei 11; 8-29 , Ioan 3 : 36, 14: 1 , 17: 3 ) .
Şi nu în ultimul rând, divinitatea Mântuitorului reiese din autoritatea Lui absolută asupra celor care L-au urmat în trecut și asupra celor care Îl  urmează astăzi. Această doctrină este adeverită cu transparenţă în textul din Matei 10: 37-39, unde EL afirmă că are putere nelimitată peste cei care Îi recunosc Domnia / Suveranitatea.
O ultimă consecință a divinităţii lui Yeșua constă în faptul că EL deține stăpânirea peste toate legile și hotărârile lui Dumnezeu. Câteva exemple în acest sens găsim în următoarele pasaje biblice : Matei 12: 6 ( unde Se declară ca fiind Domnul Șabatului ) , Matei 16: 19 ( unde EL Își afirmă regalitatea peste Împărăția lui Dumnezeu) și Matei 26: 28 ( unde spune că este Domnul Legământului și Își revendică Suveranitatea deplină asupra tuturor Legilor și Poruncilor lui Dumnezeu ). În concluzie, este Yeşua Ha Maşiach Dumnezeu?

     Bibliografie:

1. BIBLIA – versiunea Cornilescu , GBV , King James , Hebrew Scriptures .
2. CONCISE BIBLE DICTIONARY, Reprint 1993, GUTE BOTSCHAFT Verlag, DILLENBURG, GERMANY
3. Wurmbrand Richard , Cele șapte cuvinte de pe cruce, Editura Stephanus , 1995.

    ( Studiu argumentativ de Daniela Reghina Onu ; Bucuresti – August  2012 )

18 răspunsuri la Yeşua Ha Maşiach este YHWH

 1. Marian Chioveanu zice:

  Sper sa nu va suparati daca scriu la acest articol. Am vazut ca nu are nici un comentariu. {Probabil e nou ). Da este un comentariu foarte bun, foarte bine si frumos scris. Este si foarte scripturistic si Il mareste pe Domnul Isus. Cel ce este Alfa si Omega sa va binecuvinteze Otniela. multumim !!

 2. Daniel Alexandru Galeriu zice:

  Sarut mainile , si eu va felicit pentru bogatia mesajului si pentru Scriptura atat de frumos implementata. Dumnezeul cel viu al lui Israel sa va binecuvinteze.

 3. Anca Gore zice:

  Shalom Otniela ! Un eseu extraordinar, foarte spiritual si in adevarul Scripturii. Cred ca toti cei care il vor citi isi vor simti credinta intarita. Minunat este Iesua Domnul si Dumnezeul nostru !
  Dumnezeu sa va binecuvinteze draga noastra Otniela .. fiica iubita a Sionului !

 4. Teodora zice:

  Intr-adevar un studiu extraordinar. M-am informat si mi-am intarit credinta. Va multumesc Otniela pentru toata bogatia sufletului Dvs !!!! Shalom.

 5. Dana zice:

  Sabat Salom,

  Yeshua Ha Mashiah este YHVH! Aceasta afirmatie este reala.
  Multumesc foarte mult Otniela pentru acest studiu care mi-a inviorat sufletul.

 6. Adina S. zice:

  Cred ca niciodata nu am citit un studiu mai complet despre Trinitate. Totul este atat de bine evidentiat incat nu te mai poti indoi. Slavit sa fie Dumnezeul lui Avram , Isac si Iacov pentru felul minunati in care va foloseste de o fiica a lui Israel pentru ridicarea si imbarbatarea Bisericii .
  Fiti binecuvantata , draga noastra sora Otniela !

 7. Valentina Radu zice:

  Ramasese sa citesc acest comentariu foarte complet despre Trinitate de saptamana trecuta. Acum l-am terminat si sunt cat se poate de bucuroasa ca divinitatea Domnului Ieshua straluceste in toata Biblia si nu poate fi ascunsa. Slava lui Dumnezeu pentru minunatul Sau Cuvant.
  Multumesc Otniela. Am scos studiul la imprimanta sa-l citeasca familia si prietenii. Shalom..

 8. Iosif Joseph zice:

  Mare DUMNEZEU avem ! Multumim Otniela pentru aceasta prezentare a Domnului Isus Iesua , Mesia lui Israel si de-acolo in lumea intreaga. Fiti binecuvantata ! Shalom!

 9. Shalom , Prieteni ! Va multumesc pentru frumoasele Dvs aprecieri si incurajari , dar toata Slava I Se cuvine lui Adonai Tzevaot. Glorie Lui ! Ma bucur ca acest modest studiu a deschis o perspectiva biblica autentica si corecta , prin care Dumnezeul Triunic al Bibliei sa fie onorat in Unicitatea Sa.
  Dumnezeul Bibliei este UNIC ( adica UNICAT ) dar este TRIUNIC, adica deplin FUZIONAL in complexitatea Personalitatii Sale formata din Cele Trei Persoane Sfinte : Tatal , Fiul si Spiritul Sfant.
  Fie ca Dragostea Tatalui, Partasia Fiului si Mangaierea Duhului Sfant sa va inunde viata . In fiiecare zi sa va bucurati de frumusetea Armoniei Personalitatii lui Dumnezeu. Fiti binecuvantati din Sion ! Shabat Shalom !

 10. Dan zice:

  Este corect sa-i spunem la Yeshua,Isus? Este bine sa ne rugam in numele lui Isus sau in numele lui Yeshua?

  • Stimate Dan. Intrebarea pe care o ridicati este ilogica. Daca nepotii, sau copiii Dvs, va striga „tata”, „taticule”, „papa”, „father”, „dad” sau „daddy”….va suparati si nu le mai raspundeti? Si inca ceva, este corect sa scrieti ” Numele lui Isus” cu „N” mare. Nu e un nume oarecare … Intelegeti ?
   Conteaza inima cu care se rosteste NUMELE! Si numai ADONAI stie cum este inima Dvs!

 11. un ucenic zice:

  amin sora Otniela! un studiu f. bun si clar spre slava Domnului Ieshua.

 12. Corina Ottman zice:

  Îţi mulţumesc dragă Otniela. Acest studiu mi-a dat speranţă şi siguranţă în ce este Domnul nostru Maşiah. Baruch Moşieinu Hatikveinu!

 13. Adrian Boluda zice:

  Sărutmâinile. Un studiu foarte muncit, explicit şi documentat cu Scriptura. Lăudat fie Mesia Isus şi DUMNEZEU!

 14. valentin zice:

  bine documentat! multumesc!!

 15. Cezar 100 zice:

  Sărut mâinile pt prezentare. Pe mine m-a ajutat şi m-a zidit. DOMNUL ISUS MESIA ESTE DUMNEZEU!

 16. Fiţi binecuvântaţi, Prieteni! Yeşua Ha Maşiach este DUMNEZEU! Este ADONAI-ELOHIM-YHWH ! Onorat să-I fie NUMELE SFÂNT în veci ! Vă mulţumesc pentru participarea afectivă la acest topic. Fiţi binecuvântaţi din Sion!

 17. Andreea Rotman zice:

  Otniela,dacă Iisus este Mesia pe care il acceptati, voi mesianicii, atunci de ce atâtea rele pe pamant? Mesia nu trebuia sa aduca pacea?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s